TH.S TRẦN NGỌC BĂNG TÂM

Chuyên viên Tham vấn, Trị liệu tâm lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN

– Cử nhân Tâm lý học, chuyên ngành Tham vấn và trị liệu Tâm lý, Trường Đại học Văn Hiến

– Thạc sĩ Tâm lý học, Học viện Khoa học xã hội

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Đánh giá tâm lý tổng quan, tham vấn- trị liệu tâm lý, các vấn đề về phát triển, các vấn đề tuổi vị thành niên.

– Hỗ trợ giải quyết xung đột trong mối quan hệ gia đình và bạn bè.

– Sử dụng các thang đo để lượng giá các vấn đề tâm lý

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

01/2019-nay:

Chuyên viên Tâm lý- Khoa Tâm lý- Bệnh viện Nhi Đồng 1

07/2023- nay:

Chuyên viên Tâm lý- Phòng khám Med247

  • HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

    Nhóm công tác xã hội Happier hoạt động tại bệnh viện Nhi Đồng 1